એસએમએસ

વેબ દુનિયા|

દિલમઆશજગાવરાખે, અલગ જ દુનિયવસાવરાખ
આવશતારએસએમએમાટમોબાઈનજબિછાવરાખ


આ પણ વાંચો :