ગુજરાતી રોમાંટિક શાયરી - તુ હી તુ

વેબ દુનિયા|
P.R

તુ કેમ મારાથી અલગ છે

એક તુ જ તો મારો ભગવાન છે

તારી વાતોમાં ખોવાય જાઉ છુ

દોસ્ત તુ જ આવીને સમજાવ કે

આ નશો છે કે પ્રેમ છેઆ પણ વાંચો :