ગુજરાતી રોમાંટિક શાયરી

વેબ દુનિયા|
P.R

કોઈ સાથે છે પણ પાસે કેમ નથી,

કોઈ યાદોમાં છે પણ વાતોમાં કેમ નથી

કોઈ હૈયે દસ્તક આપે છે પણ હૈયામા કેમ નથી

એ અજનબી ક્યાક તો છે પણ સામે કેમ નથીઆ પણ વાંચો :