ગુજરાતી રોમાંટિક શાયરી

વેબ દુનિયા|
P.R

કોઈ અજનબી જ્યારે 'દિલ'માં વસી જાય છે

ના જાને કેમ પછી તે ખૂબ યાદ આવે છે

કેટલુ પણ ભૂલવાનો પ્રયત્ન કરો એ ચહેરાને પણ

દરેક વસ્તુમાં તેનો જ ચહેરો દેખાય છેઆ પણ વાંચો :