ગુજરાતી લવ શાયરી

વેબ દુનિયા|
P.R

સાચી ખુશીનો એહસાસ તમે જ છો

આ જગતમાં ખાસ તમે જ છો

એક ક્ષણ માટે પણ કેમ ભુલાવુ તમને ?

હૃદયના ધબકારામાં તમે જ છોઆ પણ વાંચો :