ગુજરાતી શાયરી - મકાન અને ઘર

P.R
જ્યાં કામ માટે બે હાથ નથી મળતા,
જ્યાં બે વ્યક્તિના વિચાર નથી મળતા,
જ્યાં બે દિલ નથી મળતા,
વેબ દુનિયા|
તે મકાન ઘર નથી બનતા


આ પણ વાંચો :