જીંદગી જાગી ઉઠી

વેબ દુનિયા|

N.D
તમારમેસેઆવતા જ પુરદિવસનલાંબરા
સૂરહ્યહતઅમખુલઆંખોથી, રાજોઈનતમાર
આવ્યતમજેવબનીનસૂર્કિરણ અનબનીનશીતપવવાદળઉમટપડ્યમોનાચઉઠ્યકોયટહુકઉઠઅનજીંદગજગઉઠ


આ પણ વાંચો :