જો આપી દો..

વેબ દુનિયા|

ભૂલી ન શકીએવકોયામનઆપદો
ભૂલથી જ ભલક્યારેમનઅવાલગાવો,
અહમોતનુ:ખ કોણે, ક્ષણભરનસાતમઆપ
..


આ પણ વાંચો :