જો આવુ થાય તો

વેબ દુનિયા|

આંખો બંધ કરુ તો સપનુ તેમનુ હોય
આંખ ઉઘાડુ તો સામે ચહેરો તેમનો હોય
મોત પણ આવી જાય તો કોઈ દુ:ખ નથી
કફનના રૂપમાં બસ ઓઢણી તેમને હોય


આ પણ વાંચો :