જો હું રડતો નહી

વેબ દુનિયા|

મારા આંસુઓએ આવીને હિમંત આપી છે મને જીવવાની
તારી બેવફાઈના દુ:ખથી પત્થર બની ગયો હોત, જો હું રડતો નહી


આ પણ વાંચો :