તારા જવાથી

વેબ દુનિયા|

ખૂબ ઉદાસ છે કોઈ તારા જવાથી
ગુલાબની જેમ ખીલી જશે એ તારા આવવાથી


આ પણ વાંચો :