તારા પ્રેમથી

વેબ દુનિયા|

જીવનમાસાઆપનારમનઘણમળશે,
જેનસાથરહેવાથખીલઉઠમારદિ
એવુતારજેવકોમળશનહી, તારપ્રેમથમહેકશમારજીંદગી,
કાગળનફુલોથજીવનનબગીચશોભશનહી


આ પણ વાંચો :