તારી યાદમાં

કલ્યાણી દેશમુખ|

N.D
રાતભજોતરહ્યચંદ્રનધીરધીરસરકત
પડ્યરહ્યઅગણિતારાનગણત
કમળમાબંભમરાનગુનગુસાંભળતજોયસવારફૂખીલતા, પંખઉડતઅનતાર
મ જ વીતરાતમારમેસેજનરાજોત


આ પણ વાંચો :