તારો પ્રેમ

વેબ દુનિયા|

અમે જ્યારે પણ ખુશી અનુભવી, દરેક પગલે તમારી કમી અનુભવી
દૂર રહીને પણ તમારો પ્રેમ ઓછો ન થયો આ વાત અમે દિલથી અનુભવી


આ પણ વાંચો :