તારો સાથ

વેબ દુનિયા|

બનહમસફો આ જીંદગસફજશે,
તારહાહશમારહાથમાયાત્રસરજશ
કેવરીતજીવીુ આ જીવનમાસાથ આપણો અધૂરરહજશ


આ પણ વાંચો :