દિલભરની અદા

વેબ દુનિયા|

અમને જોઈને તમે મોઢુ કેમ ફેરવો છો
જાતે બોલાવીને આ સિતમ કેમ ગુજારો છો
અમે તો પહેલાથી જ ઘાયલ છે તમારી અદાના
બીજા સાથે વાતો કરીને અમારા દિલ પર ખંજર કેમ ચલાવો છો


આ પણ વાંચો :