દિલ સાથે દિલ

કલ્યાણી દેશમુખ|

સમયનઆદસરકવાન
આપણલાકોશિકરીતેનબાંધવાન
દિલનતાજોડાયહોદિસાથજરૂનથદરેવાકહેવાન


આ પણ વાંચો :