નવી જીંદગી

વેબ દુનિયા|

હાથ પકડીને મારો તમે મને હિમંત આપી છે
આજે એક ખરતા તારાને તમે નવી જીંદગી આપી છે


આ પણ વાંચો :