પ્રિયતમા

વેબ દુનિયા|

તેનહાસ્યનરણકાતેનઆગમનનઅહેસાે,
તેનઝાંઝરનઝંકાખુશીનઈશારે,
નથમળનજરોથનજથયબંગળીનખણખમનબોલાવવાનઈશારછે


આ પણ વાંચો :