પ્રેમ

વેબ દુનિયા|

હું તમને ખૂબ જ પ્રેમ કરુ છુ પણ
એટલો પણ નહી કે હુ તારી માટે મારો જીવ આપી દઉં


આ પણ વાંચો :