બેવફા જીંદગી

વેબ દુનિયા|

લોકોએ તમને જીંદગી કહ્યુ, સમજો છો તેમણે તમને શુ કહ્યુ
તેમણે તમને બેવફા કહ્યુ, કારણ કે જીંદગીનો કોઈ ભરોસો નથી


આ પણ વાંચો :