મને પરેશાન ન કર

વેબ દુનિયા|
હુ છુ તારો મને માફ કર,
તુ કહે તે કરવા તૈયાર છુ,
તારા વિના રહું છુ ઉદાસ,
ના બોલીને મને ન કર


આ પણ વાંચો :