મૈત્રીનો સંબંધ

વેબ દુનિયા|

અજાણી ગલીઓમાંથી આ રીતે જતા નથી
દર્દ-એ-દિલ આ રીતે અપાતુ કે લેવાતુ નથી
આ મૈત્રીનો સંબંધ ફક્ત તમારી સાથે જ છે
નહી તો આટલા અમે કોઈને કરતા નથી


આ પણ વાંચો :