રિસાવાની આદત

વેબ દુનિયા|

પહેલા જ્યારે તમે રિસાતા હતા તેમા એક હતો અદા હતી,
રિસાવવુ હવે તારી આદત બની ગઈ છે, જેમા હવે કોઈ મજા નથી


આ પણ વાંચો :