લાચારી

વેબ દુનિયા|

આંખોનભાષા એ સમજનથશકતા
હોકશકહનથશક્તા
અમારલાચારકેવરીતકહીએ,કોજેનવગઅમરહનથશકત


આ પણ વાંચો :