વડીલોની શિખામણ

વેબ દુનિયા|

કદર જ્યારે ગુમાવી બેસ્યા ત્યારે આવી વડીલોની વાત યાદ
વગરે બોલ્યે ઘરે કોઈના રોજ આવવુ-જવું સારુ નથી


આ પણ વાંચો :