વિરહ

વેબ દુનિયા|

વિરહમામળવાનઝંખના, મિલનમાદૂજવાનકલ્પન
કેવે આ પ્રેજેમદરેક્ષવેદના જ વેદના ?


આ પણ વાંચો :