વૃક્ષની વ્યથા

વેબ દુનિયા|

અમે છીએ છાયડો આપનાર એ ઝાડ, જે બીજાને કામ આવ્યા
જ્યારે સૂકાય ગયા ત્યારે પણ કોઈના અગ્નિસંસ્કારમાં કામ આવ્યા


આ પણ વાંચો :