સાચા પ્રેમી

વેબ દુનિયા|

પ્રેમ એ કરતાં નથી જે દુનિયાની ચિંતા કરે છે,
બીજા પર મરતા નથી જે ખુદને પ્રેમ કરે છે
એ પ્રેમી કદી મળતા નથી જે બદનામીની ચિંતા કરે છે.


આ પણ વાંચો :