સાચો મિત્ર

કલ્યાણી દેશમુખ|

N.D
ફૂએકવખખીલીને જ ફીઝાનમહેકાવ
સાચમિત્જનમમાં જ આખજીંદગમહેકાવછે
પછમિત્હોતમારજેવજીવનમાબીજીવાજન્લેવકોમાંગે.


આ પણ વાંચો :