સુખ દુ:ખ

વેબ દુનિયા|

મળી જાય જો સાચો સાથી તો પ્રેમમાં ખુશી છે સાથી માટે કાંઈક કરવાની તડપ છે અને સુખ છે,
પણ વાગે ઠોકર જો પ્રેમમાં તો આંસુ, બદનામી અને દુ:ખ પણ છે


આ પણ વાંચો :