ચાણક્ય નીતિ : અધ્યાય 1

વેબ દુનિયા|
P.R
- બુદ્ધિમાન પિતાએ પોતાના બાળકોને શુભ ગુણોની શીખ આપવી જોઈએ, કારણ કે નીતિજ્ઞ અને જ્ઞાની વ્યક્તિઓની જ કૂળમાં પૂજા થાય છે.

- મૂર્ખતા દુ:ખદાયી છે, જવાની પણ દુ:ખદાયી છે, પણ આનાથી ઘણી અધુ દુ:ખદાયી છે કોઈ બીજાના ઘરમાં રહીને તેનો અહેસાન લેવો.

- દરેક પહાડ પર માણેક નથી હોતા, દરેક હાથીના માથા પર મણિ નથી હોતા, સજ્જન પુરૂષ પણ દરેક સ્થાને નહી મળે અને દરેક વનમાં ચંદનના વૃક્ષ પણ નથી હોતા.


આ પણ વાંચો :