જાણો કઈ તારીખને જન્મ લેનાર પ્રેમી તમારા માટે હોય છે ભાગ્યશાળી

Last Updated: ગુરુવાર, 23 નવેમ્બર 2017 (11:51 IST)

અંક1
1,10,19 અને
28ને લેનાર લોકો
તેમના માટે 2,10,7, 16, 25, 11, 20, 28, કે 29 તારીખને જન્મ લેનાર પ્રેમી ભાગ્યશાળી હોય છે.


2,11,20 અને
29 ને જન્મ લેનાર લોકો

આ અંક વાળા લોકો માટે 2,11,7,16,1,10,4 કે 13 તારીખને જન્મ લેનાર સારા પ્રેમી ગણાય છે.


અંક 3
3,12,21 અને
30 ને જન્મ લેનાર લોકો
કોઈ પણ મહીનાની તારીખ
અંક વાળા લોકો માટે 3,12,15,18,9,27 કે 6 તારીખને જન્મ લેનાર લોકો તેમના માટે સારા પ્રેમી ગણાય છે.


આ પણ વાંચો :