અજ્ઞાન

વેબ દુનિયા|

ટીનુ - સારુ થયુ હું મહારાષ્ટ્રમાં ન જન્મયો
મીનુ - કેમ ?
ટીનુ - કારણ કે મને તો મરાઠીનો એક શબ્દ પણ નથી આવડતો.


આ પણ વાંચો :