તર્કશાસ્ત્રી

વેબ દુનિયા|

પપ્પા: બેટા, શું તને ખબર છે કુતુંબ મિનાર કોણે બનાવડાવ્યો?
બેટો: કુતુબમિનાર એબકે બનાવડાવ્યો.
પપ્પા : શાબાશ અને તાજમહેલ?
બેટો : તાજ ઉદ્દીન એબકે.


આ પણ વાંચો :