જપજી સાહેબ પાર્ટ- 15

મુંદા સંતોખુ સરમુ પતુ ઝોલી - 15

W.D
મુંદા સંતોખુ સરમુ પતુ ઝોલી
ધિઆન કીકરહિ બિભૂતિ.

ખિંથા કાલુ કુઆરી કાઇઆ
જુગતિ ડંડા પરતીતિ.

આઈ પંથી સગલ જમાતી
મનિ જીતૈ જગુ જીતુ.
આદેસં તિસે આદેસુ

આદિ અનીલુ અનાદિ અનાહતિ
જુગુ જુગુ એકો વેસુ.

ભુગતિ ગિઆનુ દઇઆ ભંડારણિ
ભુગતિ ગિઆનુ દઇઆ ભંડારણિ.
ઘટિ ઘટિ બાજહિ નાદ.

આપિ નાથુ નાથી સભ જા કી
રિધિ સિધિ અવરા સાદ.

સંજોગુ વિજોગુ દુઇ કાર ચલાવહિ
લેખે આવહિ ભાગ.

આદેસુ તિસે આદેસુ.
આદિ અનીલુ અનાદિ અનાહતિ
જુગુ જુગુ એકો વેસુ.
------------------------------------

એકા માઇ જુગતિ વિઆઈ

એકા માઈ જુગતિ વિઆઈ
તિનિ ચેલે પરવાણુ.
ઇકુ સંસારી ઇકુ ભંડારી
ઇકુ લાઇ દીવાણુ.
જિવ તિસુ ભાવે તિવે ચલાવે
જિવ હોવે ફુરમાણુ
ઓહુ વેખૈ ઓના નદરિ ન આવે.
બહુતા એહુ વિડાણુ
આદેસુ તિસૈ આદેસુ.
આદિ અનીલુ અનાદિ અનાહતિ
વેબ દુનિયા|
જુગુ જુગુ એકો વેસુ.


આ પણ વાંચો :