અંધવિશ્વાસ- મંગળવારે અને ગુરૂવારે વાળ નહી ધોવા જોઈએ....

 
અમારા હિંદુ શાસ્ત્રમાં માનવું છે કે મંગળવારે અને ગુરૂવારે વાળ નહી ધોવા જોઈએ એના પાછળ એ છે કે અમારી સાથે એટલે કે અમારું ખરાબ સમય કે અમારું કઈક ખરાબ થઈ શકે છે કે અમને કોઈ પણ રીતનો ધન નુક્શાન થઈ શકે છે આવા ઘણા અંધવિશ્વાસ જુદા-જુદા રીતે ગણાય છે . 
પણ આ પાછળ એક લોજિક આ છે કે મંગળવારે અને ગુરૂવારે વાળ નહી ધોવાથી પાણી બચત થાય છે. 
 એ હંસવું નહી આ સહી પણ છે જો ભારતના લોકો મંગળવારે અને ગુરૂવારે અઠવાડિયામાં જો બે દિવસ માત્ર એક બાલ્ટી પાણી બચત કરી શકે તો જાણૉ કેટ્લું પાણી બચાવી શકાય છે. વિચારો. 
 


આ પણ વાંચો :