ફર્સ્ટ નાઈટ ને આ રીતે ઈંજ્વાય કરો...

marriage
ફર્સ્ટ નાઈટને લઈને લોકો માં
બહુ રોમાંચ રહે છે પણ ફર્સ્ટ નાઈટને લાએને આવી ક અલ્પનાઓ કરવા એ
સહી નહી. પણ એને ખૂબ મેચ્યોર રીતે સમજવું જરૂરી છે. ખાસરીતે અરેંજ મેરિજમાં ફર્સ્ટ નાઈટને લઈને ઘણા મિથ અને આશાઓ હોય છે જે હમેશા ખરી સિદ્ધ થતી નહી. આવો અમે જાણીએ
માં ક્યાં મિથથી બચવા જોઈએ.


આ પણ વાંચો :