ગુરૂ નાનક જયંતી : એક ઓંકાર સતનામ

વેબ દુનિયા|
P.R

એક ઓંકાર સતનામ, કર્તાપુરખ, નિર્મોહ નિર્વૈર, અકાલ મૂરત,

અજૂની સભં. ગુરુ પરસાદ જપ, આદ સચ, જુગાદ સચ, હૈ ભી સચ, નાનક હોસે ભી સચ

સોચે સોચ ન હોવૈય, જો સોચી લખ વાર, ચુપ્પે ચુપ ન હોવૈય, જે લાઇ હર લખ્તાર

ઉખિયા પુખ ન ઉતરી, જે બનના પુરિયા પાર, સહસ્યન્પા લખ વો હૈ, તા એક ના ચલે નાલ

કેવે સચ યારા હોઇએ, કેવે કુદ્દે ટુટ્ટે પાલ, હુકુમ રજાઈ ચલના નાનક લિખેયા નાલઆ પણ વાંચો :