રવિવાર, 2 એપ્રિલ 2023
  1. ધર્મ
  2. તહેવારો
  3. વસંત પંચમી
Written By
Last Modified શનિવાર, 5 ફેબ્રુઆરી 2022 (13:14 IST)

યા દેવી સર્વભૂતેષુ શક્તિ રૂપેણ સંસ્થિતા, નમસ્તસ્યૈ નમસ્તસ્યૌ નમસ્તસ્યૈ નમો નમ:

1. या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવી તમામ જીવોમાં શક્તિ સ્વરૂપે બિરાજમાન છે તે દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર.
 
2   या देवी सर्वभूतेषु मातृ-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવી સર્વ જીવોમાં માતાના રૂપમાં બિરાજમાન છે તે દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર.
 
3. या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभि-धीयते। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવીને સર્વ જીવોમાં ચેતના કહેવાય છે તેમને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર. (ચેતના - પોતાના તત્વો અને તેની આસપાસના વાતાવરણને સમજવાની, સમજવાની અને મૂલ્યાંકન કરવાની શક્તિ)
 
या देवी सर्वभूतेषू कान्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવી તેજ, દિવ્ય પ્રકાશ, ઊર્જાના રૂપમાં તમામ જીવોમાં વિરાજમાન દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર.
 
 
या देवी सर्वभूतेषू जाति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવી જાતિ-જન્મ, સર્વ વસ્તુનું મૂળ, સર્વ જીવોનું મૂળ કારણ છે એ દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર.
 
या देवी सर्वभूतेषु दया-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવી દયા રૂપે સર્વ જીવોમાં વિરાજમાન છે એ દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર.
 
या देवी सर्वभूतेषु शांति-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવી સર્વ જીવોમાં શાંતિ સ્વરૂપે વિરાજમાન છે એ દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર.
 
या देवी सर्वभूतेषू क्षान्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥  જે દેવી સહનશીલતા અને ક્ષમા સ્વરૂપે સર્વ જીવોમાં વિરાજમાન છે એ દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર
 
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥  જે દેવી સર્વ જીવોમાં બુદ્ધિના રૂપમાં વિરાજમાન છે એ દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર. હું તમને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.
 
या देवी सर्वभूतेषु विद्या-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥  જે દેવી સર્વ જીવોમાં જ્ઞાન સ્વરૂપે વિરાજમાન છે એ દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર. હું તમને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.
 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥  જે દેવી શ્રદ્ધા, આદર અને સન્માન રૂપે સર્વ જીવોમાં વિરાજમાન છે એ દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર. હું તમને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.
 
या देवी सर्वभूतेषु भक्ति-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવી સર્વ જીવોમાં ભક્તિ, વફાદારી અને સ્નેહ સ્વરૂપે વિરાજમાન છે એ દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર. હું તમને વારંવાર નમસ્કાર કરું છું.
 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવી તમામ જીવોમાં લક્ષ્મી અને વૈભવ સ્વરૂપે વિરાજમાન છે એ દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર.
 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવી સર્વ જીવોમાં ઈચ્છા સ્વરૂપે વિરાજમાન છે એ દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર.
 
या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा-रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥ જે દેવી સર્વ જીવોમાં ભુખના રૂપમાં વિરાજમાન છે એ  દેવીને નમસ્કાર, નમસ્કાર, વારંવાર નમસ્કાર.