1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોકસ -ક્રિસમસ જોક્સ

એક નાની છોકરીએ સંતા ક્લોઝને લખીને મોકલયું 
 
સાંતા મને એક ભાઈ મોકલો
 
સંતાએ જવાબ આપ્યો - તારી મમ્મીને મારી પાસે મોકલો  ... .