ગુજરાતી જોકસ - હૂં તો બાળકની માસી છું

મહિલા- ડાકટર બાળક દૂધ નહી પીતો

ડાક્ટર બ્રામાં હાથ નાખીને બૂબસને થોડીવાર મસલીને

કહ્યું -

તમારો દૂધતો
આવતા જ નહી

મહિલા -પણ હૂં તો બાળકની માસી છું .
તે ક્યારે-ક્યારે માફી માંગવા આવી જાય છે


આ પણ વાંચો :