ગુજરાતી જોક્સ- સફળતા તો...

Last Modified બુધવાર, 20 જાન્યુઆરી 2021 (12:28 IST)
પ્પ્પૂએ બ્લ્ડ ટેસ્ટ કરાવ્યું

પરિણામ આવ્યું - A+

વિચારીને નવાઈ પામીએ કે

સાળાએ સફળતાતો લોહીમાં દોડી રહી છે

ખબર નહી શાળામં
C શા માટે મળે છે ?આ પણ વાંચો :