સોમવાર, 15 એપ્રિલ 2024
  1. મનોરંજન
  2. જોક્સ
  3. વધુ જોક્સ
Written By

ગુજરાતી જોક્સ - ભાઈ દેખાતા નથી

પાડોશી- ભાભી, ભાઈ દેખાતા નથી
ક્યાં છે ...
 
ભાભી- અમારી વચ્ચે ઝઘડો થયો, તે બગીચામાં છે...
પાડોશી- મેં જોયું કે તે બગીચામાં નથી...
 
ભાભી - ખોદીને જોયુ?
પાડોશી બેહોશ !!!