1. લાઈફ સ્ટાઈલ
  2. »
  3. બાળ જગત
  4. »
  5. ગુજરાતી બાળ કાવ્ય
Written By નઇ દુનિયા|

એક ઝાડ પણ બચી જાય

N.D
અંતિમ સમયે કોઈ નહી જાય
એક ઝાડ જશે સાથે
પોતાના મિત્ર પક્ષી-ખિસકોલીથી છૂટુ પડી
એક ઝાડ જશે સાથે
આગમાં પ્રવેશ કરશે એ જ મારા પહેલા

કેટલી લાકડી જોઈશે ?
સ્મશાનવાળો પૂછશે
ગરીબ કરતા ગરીબ પણ સાત મણ તો લેશે

હુ લખુ છુ મારી અંતિમ ઈચ્છાઓમાં
કે વીજળીના અગ્નિદાહ ઘરમાં
થાય મારો અંતિમ સંસ્કાર
જેથી મારા પછી પણ
મારા પુત્ર-પુત્રીઓની સાથે
એક વૃક્ષ પણ ખીલતુ રહે સંસારમા...