જપજી સાહેબ પાર્ટ - 12

N.D

અંતુ ન સિફતી કહણિ ન અંત

અંતુ ન સિફતી કહણિ ન અંતુ
અંતુ ન કરણે દેણિ ન અંતુ.
અંતુ ન વેખણિ સુપણિ ન અંતુ
અંતુ ન જાપૈ કિયા મનિ મંતુ
અંતુ ન જાપૈ કીતા આકારુ
અંતુ ન જાપૈ પારાવારુ.
અંત કારણિ કેતે બિલલાહિ
તાકે અંત ન પાએ જાહિ.
એહુ અંત ન જાણૈ કોઈ
બહુતા કહિયે બહુતા હોઈ.
બડા સાહિબ ઊચા થાઊ
ઊચે ઉપરિ ઊચા નાઉ.
એવડુ ઊચા હોવે કોઈ
તિસુ ઊચે કઉ જાણૈ સોઇ.
જવડ આપિ જાણૈ આપિ આપિ
નાનક નદરી કરમી દાતિ.

બહુતા કરમુ લિખિઆ ના જા

બહુતા કરમુ લિખિઆ ના જાઇ
બડા દાતા તિલુ ન તમાઇ.
કેતે મંટહિ જોધ અપાર
કેતિઆ ગણત નહી વીચારુ.

કેતે ખાપિ તુરહિ બેકાર
કેતે લૈ લૈ મુકરુ પાહિ
કેતે મૂરખ ખાહિ ખાહિ.
કેતિયા દૂખ ભૂખ સદ માર
એહિ ભી દાતિ તેરી દાતાર.

બંદિ ખલાસી ભાણૈ હોઇ
હોરુ આખિ સકૈ ન કોઇ
જે કો ખાઇકુ આખણિ પાઇ
ઓહુ જાણૈ જેતીઆ મુહિ ખાઇ.

આપે જાણૈ આપે દેઇ
આખહિ સિ ભિ કેઇ કેઇ.
જિસનો બખસે સિફતિ સાલાહુ
વેબ દુનિયા|
નાનક પાતિસાહી પાતિસાહુ.


આ પણ વાંચો :