જપજી સાહેબ પાર્ટ-2

W.D

હુકમી હોવ ન આકાર

હુકમી હોવનિ આકાર
હુકમી ન કાહિયા જાય
હુકમી હોત ન જીઅ
હુકમી મિલૈ બડી આઈ.

હુકમી ઉત્તમ નીચુ
હુકમી લિખિત દુ:ખ સુખ પાઈઅહિ
ઈકના હુકમી બક્શીસ
ઈકિ હુકમી સદા ભવાઈ અહિ

હુકમી અંદર સભુકો
બાહર હુકમ ન કોય
નાનક હુકમી જે બુઝે
તહઉ મે કહે ન કોય.

હુકમી હુકમ ચલાએ રાહ

ગાવૈ કો તાણુ કિસે તાણુ
ગાવૈ કો દાતિ જાણૈ નિસાણુ
ગાવૈ કો ગુણ બડિ આઈયા ચારૂ
ગાવૈ કો બિંદિયા વિખમુ બિચારૂ
ગાવૈ કો સાજી કરે તનુ ખેહ
ગાવૈ કો જીઅ લૈ ફિરિ દેહ

ગાવૈ કો જાપૈ દિસે દૂરી
ગાવૈ કો દેખૈ હાદરા હદૂરી
કથના કથિ ન આવૈ તોટિ
કથિ કથિ કથી કોટિ કોટિ કોટિ.

દેદા દે લૈદે થાકિ પાહિ
જુગા જુગંતરિ ખાહી ખાહી
હુકમી હુકમ ચલાહે રાહુ
વેબ દુનિયા|
નાનક વિગસે બેપરવાહુ.


આ પણ વાંચો :