મંનૈ મારગ ઠાક ન પાઈ-6

W.D

મંનૈ મારગ ઠાક ન પાઈ
મંનૈ પતિ સિઉ પરગટુ જાઈ

મંનૈ મગુ ન ચલૈ પંઘુ
મંનૈ ધરમ સેતી સનબંધુ

એસા નામુ નિરંજન હોઈ
જે કો મનિ જાણૈ મનિ કોઈ

મંનૈ પાવહિ મોખ દુઆરૂ
મંનૈ પરવારૈ સાધારૂ

મંનૈ તરૈ તારૈ ગુરૂ શિખ
મંનૈ નાનક ભવહિ ન ભિખ

એસા નામુ નિરંજનુ હોઈ
જે કો મનિ જાણૈ મનિ કોઈ

મંનૈ પાવહિ મોખ દુઆરૂ

મંનૈ પાવહિ મોખ દુઆરૂ
મંનૈ પરવારે સાધારૂ
મંનૈ તરૈ તારે ગુરૂ શિખ
મંનૈ નાનક ભવહિ ન ભિખ
એસા નામુ નિરંજન હોઈ
વેબ દુનિયા|
જે કો મનિ જાણૈ મનિ કોઈ


આ પણ વાંચો :