નવદુર્ગાનો ગરબો

વેબ દુનિયા|

રંગે રમે આનંદે રમે રે.
આજ નવદુર્ગા રંગે રમે રે.
આદિતે આવ્‍યાં અલબેલી અંબા,
મંડપમાં મતવાલી ભમે રે, આજ. 1
સોળે શણગાર માને અંગે સુહાયે,
હીરલા રતન માને અરુણા સમે રે, આજ. 2
મંગળવારે માજી છે રે ઉમંગમાં,ચાચર આવીને ગરબે રમે રે. આજ. 3
બુધવારે માજી બેઠાં બિરાજે,
રાસ વિલાસ માનો ગાયો છૈયે રે. આજ. 4
ગુરુવારે આઈગરબે રમે છે,
ચંદન પુષ્‍પ તે માને ગમે રે, આજ. 5
ભૃગુવારે માજી ભાવ ધરીને,બ્રાહ્મણ રમે તે માને ગમે રે. આજ. 6
શનિવારે મહાકાળી થયાં છે,
ભિક્ષા ભોજન મનગમતાં જમે રે, આજ. 7
વલ્લભ કહે માને ભાવે ભજીન
રાસ વિલાસ માનો ગાયો ગમે રે. આજ. 8


આ પણ વાંચો :