76 રૂપિયા મોંઘુ થયું ઘરેલૂ રાંધણ ગેસ સિલેંડર, જાણો નવી કીમત

Last Updated: શુક્રવાર, 1 નવેમ્બર 2019 (10:22 IST)
1 નવેમ્બરથી, એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. એલપીજીના ભાવમાં સતત ત્રીજા મહિનામાં વધારો થયો છે, જેનાથી સામાન્ય લોકોને આંચકો લાગ્યો છે. દેશના મોટા મહાનગરોમાં બિન સબસિડી ગેસ સિલિન્ડર લગભગ 76.5 રૂપિયા મોંઘા થઈ ગયા છે.
ગેસ સિલિન્ડર માટે આટલા પૈસા ચૂકવવા પડશે
આજથી તમારે દિલ્હીમાં 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડર માટે 1 68૧.50૦ ચૂકવવા પડશે. કોલકાતામાં તેની કિંમત 706 રૂપિયા છે. મુંબઇ અને ચેન્નાઈમાં, 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરોની કિંમત અનુક્રમે 651 અને 696 છે. તે જ સમયે, દિલ્હીમાં 19 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત વધારીને 1204 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. કોલકાતામાં તેની કિંમત 1258 રૂપિયા, મુંબઇમાં 1151.50 રૂપિયા અને ચેન્નઇમાં 1319 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: મહત્વપૂર્ણ સમાચાર: ભારતમાં આજથી બદલાતા આ છ નિયમોની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર પડશે
ઓક્ટોબરમાં પણ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો
ગયા મહિને ઓક્ટોબરમાં પણ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં વધારો થયો હતો. તે સમયે, દેશના મોટા મહાનગરોમાં બિન સબસિડી ગેસ સિલિન્ડર લગભગ 15 રૂપિયા મોંઘા થયા.
ગયા મહિને ભાવ ખૂબ હતો
ઑક્ટોબરથી, તમારે દિલ્હીમાં 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડર માટે 605 રૂપિયા ચૂકવવા પડ્યા. કોલકાતામાં તેની કિંમત 630 રૂપિયા હતી. મુંબઇ અને ચેન્નાઈમાં, 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરોની કિંમત અનુક્રમે 574.50 અને 620 રૂપિયા હતી. દિલ્હીમાં 19 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત 1085 રૂપિયા હતી. તેની કિંમત કોલકાતામાં 1139.50 રૂપિયા, મુંબઇમાં 1032.50 રૂપિયા અને ચેન્નઈમાં 1199 રૂપિયા છે.
સપ્ટેમ્બરમાં પણ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો
સપ્ટેમ્બરમાં, દિલ્હીમાં 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરની કિંમત 590 રૂપિયા હતી. કોલકાતામાં તેની કિંમત 616.50 રૂપિયા હતી. મુંબઇ અને ચેન્નાઈમાં, 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરનો ભાવ અનુક્રમે રૂ. 562 અને 606.50 હતો. તે જ સમયે, દિલ્હીમાં 19 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત 1054.50 રૂપિયા હતી. ગયા મહિને કોલકાતામાં તે 1114.50 રૂપિયા, મુંબઇમાં 1008.50 રૂપિયા અને 1 નવેમ્બરથી, એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થયો છે. એલપીજીના ભાવમાં સતત ત્રીજા મહિનામાં વધારો થયો છે, જેનાથી સામાન્ય લોકોને આંચકો લાગ્યો છે. દેશના મોટા મહાનગરોમાં બિન સબસિડી ગેસ સિલિન્ડર લગભગ 76.5 રૂપિયા મોંઘા થઈ ગયા છે.
ગેસ સિલિન્ડર માટે આટલા પૈસા ચૂકવવા પડશે
આજથી તમારે દિલ્હીમાં 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડર માટે 1 68૧.50૦ ચૂકવવા પડશે. કોલકાતામાં તેની કિંમત 706 રૂપિયા છે. મુંબઇ અને ચેન્નાઈમાં, 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરોની કિંમત અનુક્રમે 651 અને 696 છે. તે જ સમયે, દિલ્હીમાં 19 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત વધારીને 1204 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. કોલકાતામાં તેની કિંમત 1258 રૂપિયા, મુંબઇમાં 1151.50 રૂપિયા અને ચેન્નઇમાં 1319 રૂપિયા રાખવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: મહત્વપૂર્ણ સમાચાર: ભારતમાં આજથી બદલાતા આ છ નિયમોની સીધી અસર તમારા ખિસ્સા પર પડશે
ઓક્ટોબરમાં પણ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો
ગયા મહિને ઓક્ટોબરમાં પણ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતમાં વધારો થયો હતો. તે સમયે, દેશના મોટા મહાનગરોમાં બિન સબસિડી ગેસ સિલિન્ડર લગભગ 15 રૂપિયા મોંઘા થયા.
ગયા મહિને ભાવ ખૂબ હતો
ઑક્ટોબરથી, તમારે દિલ્હીમાં 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડર માટે 605 રૂપિયા ચૂકવવા પડ્યા. કોલકાતામાં તેની કિંમત 630 રૂપિયા હતી. મુંબઇ અને ચેન્નાઈમાં, 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરોની કિંમત અનુક્રમે 574.50 અને 620 રૂપિયા હતી. દિલ્હીમાં 19 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત 1085 રૂપિયા હતી. તેની કિંમત કોલકાતામાં 1139.50 રૂપિયા, મુંબઇમાં 1032.50 રૂપિયા અને ચેન્નઈમાં 1199 રૂપિયા છે.
સપ્ટેમ્બરમાં પણ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હતો
સપ્ટેમ્બરમાં, દિલ્હીમાં 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરની કિંમત 590 રૂપિયા હતી. કોલકાતામાં તેની કિંમત 616.50 રૂપિયા હતી. મુંબઇ અને ચેન્નાઈમાં, 14.2 કિલો અન સબસિડીવાળા સિલિન્ડરનો ભાવ અનુક્રમે રૂ. 562 અને 606.50 હતો. તે જ સમયે, દિલ્હીમાં 19 કિલો સિલિન્ડરની કિંમત 1054.50 રૂપિયા હતી. ગયા મહિને કોલકાતામાં તે 1114.50 રૂપિયા, મુંબઇમાં 1008.50 રૂપિયા અને ચેન્નઈમાં
1174.50 રૂપિયા હતું.આ પણ વાંચો :